اتفاقات و گزارشاتی که توسط مردم ارسال شده

چاله در خیابان های تبریز

وجود چاله هاي بزرگ در برخي خيابان هاي تبريز مي تواند باعث آسيب به ماشين ها شده و حتي خطرات جاني به بار بياورد. از مسئولین محترم شهرداری تقاضا می گردد به این امر رسیدگی نمایند.

کلمات کلیدی: #چاله #تبریز #خیابان #خسارت #شهرداری

نبود خط عابر پیاده

نبود خط عابر پیاده در مقابل دانشکده مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز-ارسالی دانشجویان

کلمات کلیدی: #خط عابر پیاده #علوم پزشکی تبریز